Economics

Topics: Gross domestic product, Measures of national income and output, Purchasing power parity Pages: 7 (633 words) Published: September 25, 2013
Proyekto
sa
Ekonomiks

Ipinasa nina:
Allan Garcia
Joshua Gestuvo
Jayson Guadalupe
Romel Menorias

Ipinasa kay: Gng. Marie Cris G. Escorpion
Economic Performance- ginagamit na batayan kung nagagampanan ng pamahalaan at ng iba pang sektor ang kani-kanilang gawain at tungkulin.

Economic Indicators
Mga panukat sa economic performance ng bansa
Mga instrumento upang ilahad ang anumang pag-unlad na narrating ng isang ekonomiya. Ito ang naglalarawan ng kalagayan ng isang bansa

Mga Economic Indicators:
Gross National Product (GNP)
Gross Domestic Product (GDP)
Per Capita Income (PCI)
National Income (NI)
Inflation/ Deflation Rate

Gross National Product (GNP)
Sumatotal ng lahat ng presyo ng mga nagawang produkto sa loob ng isang taon. Dito nalalaman ang pangkalahatang produksyon ng bansa
Kasama dito ang kita mula sa ibang bansa
Itinuturing na pinakamahalagang bagay na isinasaalang-alang sa usaping may kinalaman sa pag-unlad ng bansa Iyon lamang FINAL GOODS (mga produktong handang ikonsumo) ang kasama sa pagkukwenta ng GNP

GROWTH RATE= GNPCY – GNPBY X100
GNPBY

Gross Domestic Product (GDP)- tumutukoy sa mga produkto at serbisyong ginagawa sa loob ng bansa—dayuhan man ang may produksyon o nagtatrabaho dito o produksyong likhang Pilipino.

Net Factor Income from Abroad (NFIFA)- nakukuha kapag ibinawas ang kita ng mga Pilipinong nasa ibang bansa sa kita ng mga dayuhang nasa loob ng ating bansa.

Economic indicators and international rankings
Organization
Title
As of
Ranking
International Monetary Fund
Gross Domestic Product (PPP)
2010
32nd 
International Monetary Fund
GDP per Capita (PPP)
2010
125th 
International Monetary Fund
Foreign Reserves
2011
26th 
United Nations
Population
2010
12th 
United Nations
Area
2011
73rd 
United Nations
Population Density
2010
45th 
The World Factbook
External Debt
2010
46th 
World Tourism Organization
Tourist Arrival
2010
53rd
United Nations
Human Development Index
2011
112 out of 187
World Economic Forum
Global Competitiveness
2011
75 out of 142
World Economic Forum
Global Gender Gap Report
2011
8 out of 135
World Economic Forum
Travel and Tourism Competitiveness
2011
94 out of 139
World Bank
Ease of Doing Business
2011
136 out of 183
Transparency International
Corruption Perceptions Index
2011
129 out of 183
Heritage Foundation/The Wall Street Journal
Index of Economic Freedom
2011
115 out of 179
World Economic Forum
Financial Development Index
2011
44 out of 60

Most of the following statistics are sourced from the CIA World Factbook - Philippines page retrieved on May 15, 2010 (currency is US dollars except where otherwise indicated). GDP - purchasing power parity: $373.6 billion (2010 est.)

GDP - real growth rate: 7.6 % (2010)
GDP per capita purchasing power parity: $3,737 (2010 est. in 2010 US dollars) GDP nominal: $199.6 billion (2010)
GDP per capita: $2,123 (2010 est.)
GDP - composition by sector:
Agriculture: 14.9%
Industry: 29.9%
Services: 55.1% (2009 est.)
Population below poverty line:  32.9% (2006 est.) 
Household income or consumption by percentage share:
Lowest 10%: 2.4%
Highest 10%: 31.2% (2006)
Inflation rate (consumer prices): 3.3% (2009 est.), 3.5% (September 2010) Labor force: 37.89 million (2009 est.)

Labor force by occupation:
Agriculture 33%
Industry 15%
Services 52% (2009 est.)[1]
Unemployment rate: 7.2% (april 2011)
Budget:
revenues: $26.84 billion (2010 est.)
expenditures: $33.82 billion (2010 est.)
Foreign Reserves: US$75.80 billion (October 2011)
Industries: electronics assembly, garments, footwear, pharmaceuticals, chemicals, wood products, food processing, petroleum refining, fishing Industrial production growth rate: 12.1% (2010 est.)
Electricity - production: 56.57 billion kWh (2007 est.)
Electricity - consumption: 54.4 billion kWh (2009 est.)
Electricity - exports: 0 kWh (2007)
Electricity -...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • nake economics Essay
  • Deng Xiaoping's Economic Reform Essay
  • economics Essay
  • Economics Essay
  • economic Essay
  • Economic Essay
  • Essay on Economics
  • Economics Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free